Your product has been added on cart !
Coș de cumpărături

Coșul pentru cumpărături este gol !

Regulament Oficial

 

Regulamentul Oficial al Concursului Câștigă un voucher de 100 de lei 

martie 2023

 

 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI PE FACEBOOK

 

1.1. Organizatorul concursului pe Facebook Câștigă un voucher de 100 de lei” (denumit în continuare “Organizator”) este Crystal Globe -SRL, cu sediul în Str. Depozitelor, Nr. 20, Județ Mureş, înregistrată la O.R.C. sub nr J26/164/2002  având CUI RO14493936.

 

1.2. Concursul pe Facebook se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulament”), acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfășurării concursului, de a opri concursul, în orice moment al acestuia, și/ sau de a schimba regulile de participare, având obligația de a anunța publicul, în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială, pe pagina oficială de Facebook și la adresa web:  https://kalenda.ro/. Astfel de modificări vor fi făcute publice imediat dupa intrarea în vigoare.

 

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

 

Concursul se va desfășura pe întreg teritoriul României, prin intermediul paginii oficiale de Facebook, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Pagina de Facebook poate fi accesată la adresa: https://www.facebook.com/mobilakalenda.

 

SECȚIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

 

Concursul va începe la data de 6 martie 2023, ora 19:00 și se va desfășura până la data de 19 martie 2023, ora 24:00 (denumită în cele ce urmează „Perioada concursului”).

 

 

 

SECȚIUNEA 4. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

 

4.1. Regulamentul oficial al concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului, în format electronic, prin accesarea paginii de  internet: https://kalenda.ro/regulament-oficial.htm 

 

4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/ sau cu rol informativ.

4.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a participantilor, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale, care vor fi comunicate către public, prin actualizarea regulamentului de pe site - https://kalenda.ro/regulament-oficial.htm .

 

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

5.1. Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau care au reședința în România.

5.2. Pentru a participa la concurs, participantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) Să aibă vârsta de minim 16 ani, împliniți la data începerii concursului

b) Să dețină cont pe www.facebook.com 

c) Să dea like paginii Kalenda (dacă nu a dat deja) respectiv să mențină opțiunea ”Like” pe pagina de Facebook pe toată durata concursului. 

e) Să dea like la postarea concurs.

f) Să spună într-un comentariu la postarea concurs ce ar vrea să schimbe în locuința sa și să dea tag unui prieten în același comentariu.

5.3. La prezentul concurs nu au dreptul să participe angajații Organizatorului și ai distribuitorilor, ai agențiilor și societăților implicate în organizarea și derularea acestui concurs, precum și rudele de gradul I (copii și părinți), afinii, soțul/ soția celor menționați mai sus.

5.4. În cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, aceasta este îndreptățită să între în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzând semnarea de către tutore a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere, decurgând din acordarea premiului respectiv precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiul respectiv și de participarea persoanei respective la această campanie.

5.5. Participantul va lua parte la prezentul concurs luând la cunoștință condițiile mai sus menționate.

 

SECȚIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

 

6.1. În cadrul acestui concurs, vor fi oferite, prin tragere la sorti, următoarele premii:

25 de vouchere în valoare de 100 de lei fiecare. Fiecare persoană participantă la concurs, al cărei comentariu va fi extras în 20 martie 2023 conform prezentului regulament, va primi 1 voucher în valoare de 100 de lei, pe care îl poate folosi la o achiziție minimă de 199 de lei, pe site-ul www.kalenda.ro sau în magazinele Kalenda.

6.2. Valoarea totală a premiilor este de 2500 lei.

6.3. Câștigătorii premiului oferit în cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau în alte bunuri a premiului și nici nu pot schimba caracteristicile premiului câștigat.

 

SECȚIUNEA 7. MECANISMUL CONCURSULUI

 

7.1. Condiții privind înscrierea valabilă în Concurs

Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) Participantul trebuie să aibă drept de participare, potrivit prevederilor Secțiunii 5 de mai sus;

b) Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului, așa cum este menționată în Secțiunea 3;

c) Participantul trebuie să își creeze cont sau să se logheze pe www.facebook.com (în cazul în care are deja cont de utilizator);

 

7.2. Înscrierea în concurs

7.2.1. Pentru a se înscrie în concurs, un participant trebuie:

  1. Să dea like paginii Kalenda (dacă nu a dat deja) respectiv să mențină opțiunea ”Like” pe pagina de Facebook pe toată durata concursului. 

  2. Să dea like la postarea concurs.

  3. Să spună într-un comentariu la postarea concurs ce ar vrea să schimbe în locuința sa și să dea tag unui prieten în același comentariu.

7.2.2. Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la situațiile în care participanții înscriu pe Facebook date de contact incorecte și din aceste cauze Organizatorul nu îi va putea contacta pentru a le transmite diverse informații cu privire la Concurs.

 

SECȚIUNEA 8. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

 

8.1. Modalitatea de stabilire a câștigătorilor

8.1.1. După încheierea perioadei de concurs are loc extragerea câștigătorului.

Extragerea câștigătorului va avea loc, în data de 20 martie 2023, cu ajutorul programului online random.org. Extragerea va fi vizibilă, totodată postată și pe pagina de Facebook.

8.1.2. Cei 25 de câștigători vor fi contactați printr-un comentariu public și li se va solicita să trimită în 24 de ore, prin mesaj privat trimis de pe contul Facebook care a postat fotografia câștigătoare, datele de contact complete și corecte: nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon, precum și seria și numărul de buletin.

8.2. Validarea câștigătorului

8.2.1. Ulterior desemnării câștigătorului concursului, Organizatorul va proceda la validarea câștigătorului, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea participanților în concurs, precum și modul de desfășurare a acestuia.

8.2.2. Astfel, pentru ca un participant să poată fi validat drept câștigător al concursului, este necesară îndeplinirea tuturor următoarelor condiții:

a) Participantul are dreptul de a se înscrie în concurs, potrivit prevederilor Art. 7.1. de mai sus;

b) Înscrierea în concurs să se realizeze conform Art. 7.1 și 7.2. de mai sus;

c) Respectarea tuturor condițiilor de înscriere indicate la Art. 7.1 și 7.2. de mai sus.

Potențialii câștigători vor fi afișați pe wall-ul paginii de Facebook și contactați printr-un reply la comentariul câștigător. Potențialul câștigător trebuie să trimită, în termen de 24 de ore de la data anunțării lor, datele de contact, printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook a Organizatorului. În cazul în care va exista câștigător care nu va trimite datele prin mesaj privat sau nu va răspunde mesajelor Organizatorului, acesta va fi invalidat, caz în care se vor apela rezervele. Rezervele sunt urmăritorii participanți luați în considerare în ordinea tragerii la sorți.

8.2.4. Lista finală a câștigătorilor se va publica pe pagina de Facebook în 20 martie 2023 în termen de maxim 1 zi calendaristică de la data încheierii procesului de validare a câștigătorilor sub rezerva neintervenirii uneia dintre situațiile menționate la Art. 7.1 de mai sus.

8.3. Intrarea în posesia premiilor

8.3.1. Premiul va fi pus la dispoziția câștigătorului în intervalul 20 martie-20 aprilie 2023

8.3.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai oferi premiul dacă atât câștigătorul de drept, cât și rezervele nu vor îndeplini condițiile de validare sau nu își vor revendica premiul.

8.3.3. Orice eroare și/ sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte/ incomplete sau a setărilor de securitate și confidențialitate ale contului său de Facebook.

8.3.4. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire, nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

 

 

 

SECȚIUNEA 9. CONTESTAȚII

 

9.1. Contestațiile se pot face în termen de 24 ore de la momentul afișării numelor câștigătorilor. Contestația se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa marketing@kalenda.ro și va cuprinde, in mod obligatoriu: 

a) numele și prenumele complet, domiciliul; 

b) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestația.

9.2. Contestațiile se vor soluționa în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data primirii.

 

SECȚIUNEA 10. LIMITAREA RĂSPUNDERII

 

10.1. Înscrierile realizate înainte sau după perioada menționată în Regulament, în Secțiunea 3, nu vor fi luate în considerare.

10.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește să se înscrie în concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de Internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita înscrierea în concurs în perioada de desfășurare a concursului.

10.3. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care câștigătorul își va pierde dreptul de a folosi serviciile oferite de www.facebook.com pe durata concursului. În acest caz, participarea acestuia va fi invalidată.

 

SECȚIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE

 

11.1. Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători, în conformitate cu Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

11.2. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului verbal de predare - primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

11.3. Participanților la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a concursului (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii sau a vizualizării Regulamentului Oficial de Desfășurare a Concursului, etc.). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt și nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanței de Guvern nr. 99/ 2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

 

 

 

SECȚIUNEA 12. ANGAJAMENTE, CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

 

12.1. Participanții își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal la momentul transmiterii datelor personale către Organizator. Transmiterea datelor personale constituie și acord pentru prelucrarea datelor personale în scopurile prevăzute în prezentul regulament.

12.2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui concurs nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția împuterniciților și partenerilor contractuali ai Organizatorului și a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

12.2. Prin înscrierea în concurs, participanții declară că sunt de acord cu Regulamentul Concursului. Participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele și orașul de reședință să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator, fără alte obligații sau plăți din partea acestuia. Datele personale colectate de Organizator, obținute în urma acordului dat de către participanți, vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele și serviciile Organizatorului și ale partenerilor săi, prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, SMS), doar dacă persoanele vizate și-au dat acordul expres și neechivoc în acest sens. Organizatorul nu condiționează participarea la concurs sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. În cazul în care participanții nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.

12.3. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților. Participantul la concurs, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

12.4. Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la concurs va transmite o cerere scrisă, datată și semnată către SC CRYSTAL GLOBE -SRL. Doar câștigătorilor și persoanelor care primesc mențiuni li se vor solicita adresele de corespondență pentru expedierea premiilor.

12.6. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt înmânarea premiilor câștigătorilor și realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanți.

SECȚIUNEA 13. LITIGII ȘI FRAUDE

 

13.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului.

13.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina participările care se dovedesc a fi frauduloase și nu respectă regulile campaniei promoționale sau regulile Facebook.

13.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.

13.4. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECȚIUNEA 14. FORȚĂ MAJORĂ

 

14.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. în categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

14.2. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la campanie pe pagina Facebook, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.