Adauga codul minusTVA inainte de a finaliza cumparaturile si primesti TVA-ul inapoi pe loc. Promotie valabila in perioada 24.5.-27.5.2024
Your product has been added on cart !
Coș de cumpărături

Coșul pentru cumpărături este gol !

Regulament Oficial

 

Regulament Oficial al Campaniei „minusTVA”

 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 

1.1. Prezentul regulament („Regulamentul”) se aplică pentru campania organizată de societatea Crystal Globe  SRL, cu sediul Târgu Mureș, Str. Depozitelor, Nr. 20, județul Mureş, înregistrată la O.R.C. sub nr J26/164/2002  având CUI RO14493936 și stabilește regulile de desfășurare.

 

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfășurării campaniei, de a opri campania, în orice moment al acestuia, și/sau de a schimba regulile de participare, având obligația de a anunța publicul, în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială, pe pagina  https://kalenda.ro 

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

 

Campania se va desfășura în magazinele fizice Kalenda, din:

·        Târgu Mureș, Strada Gheorghe Doja, Nr. 14, Et. 1

·        Oradea Strada Calea Aradului, nr 62, în incinta EraPark

·        Magazin Kalenda Floresti - DN 1, Km 489 + 700, dreapta, Florești 407280

·        magazinul online https://kalenda.ro 

 

SECȚIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

 

Campania începe la data de 24.05.2024, și se va desfășura până la data de 27.05.2024, ora 23:59:59, (denumită în cele ce urmează „Perioada campaniei”).

 

SECȚIUNEA 4. REGULAMENTUL CAMPANIEI

 

4.1. Regulamentul oficial al campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a campaniei, în format electronic, prin accesarea paginii: https://kalenda.ro .

4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ.

4.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a participantilor, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale, care vor fi comunicate către public, prin actualizarea regulamentului de pe pagina https://kalenda.ro.

 

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

5.1. În Campanie se pot înscrie persoanele fizice, cetățeni români sau străini, rezidenți sau cu domiciliul sau reședința, chiar si temporară, în România, care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campanie și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament.

5.2. La prezenta campanie nu au dreptul să participe angajații Organizatorului și ai distribuitorilor, ai agențiilor și societăților implicate în organizarea și derularea acestei campanii, precum și rudele de gradul I (copii și părinți), afinii, soțul/soția celor menționați mai sus.

5.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană din categoriile menționate în art. 5.2. 

5.4. Participantul va lua parte la prezenta campanie luând la cunoștință condițiile mai sus menționate.

 

SECȚIUNEA 6. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

 

6.1. Campania cuprinde doar produsele aflate în stoc precum și pe cele disponibile la comandă, care se regăsesc și în shopul online https://kalenda.ro/ , exceptand cele aflata in Categoria  Lichidari de stoc” si cele semnalizate cu SUPER PRET. Produsele care nu se găsesc și în shop-ul online nu sunt incluse în această campanie

6.2. Campania se referă la toate produsele descrise la 6.1.,  achiziționate și plătite integral în perioada 14.5.24-27.5.2024, indiferent dacă achiziția se face din magazinele fizice sau prin intermediul magazinului online.

6.3. Produsele care se doresc a fi livrate în mai multe tranșe pot face obiectul campaniei doar dacă la finalul perioadei de campanie sunt achitate integral.

 

SECȚIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

 

7.1. Campania presupune oferirea unei reduceri din valoare netă, aferent produsului achiziționat, evidențiată pe bonul fiscal, respectiv factură fiscală.

7.2. Pentru a putea beneficia de reducerea din cadrul campaniei, este obligatorie folosirea codului de reducere: minustva

7.3.  Reducerea se poate aplica doar pentru produsele achitate integral. 

7.4.  Codul de reducere minustva se poate folosi la fiecare achiziție făcută în perioada 24-27.5.2024

7.5. Codul de reducere poate fi folosit și pentru produsele care au deja un preț afișat redus.

7.6. Codul de reducere minustva nu se cumulează cu alte coduri de reducere. La fiecare achiziție poate fi folosit un singur cod de reducere.

 

SECȚIUNEA 8. TAXE ȘI IMPOZITE

 

8.1. Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze toate taxele, impozitele sau alte obligații financiare care rezultă din desfășurarea Campaniei.

8.2. De la data transferului dreptului de proprietate asupra produselor prin semnarea procesului verbal de predare-primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

8.3. Participanților la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a campaniei. Acestea nu sunt și nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanței de Guvern nr. 99/ 2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

 

SECȚIUNEA 9. LITIGII ȘI FRAUDE

 

9.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, conflictele vor fi soluționate de către instanța competentă, conform prevederilor legale aplicabile.

9.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina participările care se dovedesc a fi frauduloase și nu respectă Regulamentul.

9.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.

 

SECȚIUNEA 10. ANGAJAMENTE, CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

 

10.1. Participanții își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal la momentul transmiterii datelor personale către Organizator. Transmiterea datelor personale constituie și acord pentru prelucrarea datelor personale în scopurile prevăzute în prezentul regulament.

10.2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția împuterniciților și partenerilor contractuali ai Organizatorului și a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

10.3. Prin înscrierea la campanie, participanții declară că sunt de acord cu Regulamentul. Participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele și orașul de reședință să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator, fără alte obligații sau plăți din partea acestuia. Datele personale colectate de Organizator, obținute în urma acordului dat de către participanți, vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele și serviciile Organizatorului și ale partenerilor săi, prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, SMS), doar dacă persoanele vizate și-au dat acordul expres și neechivoc în acest sens. Organizatorul nu condiționează participarea la campanie sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. În cazul în care participanții nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.

10.4. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților. Participantul la campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi: 

·        dreptul la informare (art. 12), 

·        dreptul la acces la date (art. 13), 

·        dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), 

·        dreptul la opoziție (art. 15), 

·        dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și 

·        dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

10.5. Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la campanie va transmite o cerere scrisă, datată și semnată către SC CRYSTAL GLOBE SRL. Doar participanților li se vor solicita datele de identificare.

10.6. Scopu prelucrării datelor cu caracter personal este realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanți.

 

SECȚIUNEA 11. FORȚĂ MAJORĂ

 

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

11.2. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Dacă Organizatorul invocă forța majoră, este obligat să comunice existența acestuia pe pagina de internet https://kalenda.ro , în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră.

 

 

SECȚIUNEA 12. TEMEIUL LEGAL

 

12.1 Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile legislației naționale privind comercializarea produselor și serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 și legile privind protecția persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a ancestor date.

12.2. În caz de tentativă sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afectează imaginea Organizatorului, acesta își rezerva dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

12.3. Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei în condiții normale conform celor de mai sus, dar nu își asumă răspunderea pentru reclamații, contestații ale participantilor care nu vizează încălcarea cadrului legal în vigoare.

12.4 În situația în care clientul returnează produsul achiziționat în baza prezenței Campanii,  codul de reducere nu mai poate fi folosit pentru achiziționarea unui alt produs.